Regulamin Stowarzyszenia SP-DMR

REGULAMIN STOWARZYSZENIA
SP-DMR STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW
I RADIOAMATORÓW NOWYCH TECHNOLOGII

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę SP-DMR Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Nowych Technologii. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tarnów.

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Cele Stowarzyszenia to:
a) Rozwój sieci DMR wśród polskich radioamatorów i krótkofalowców.
b) Konsolidacja radioamatorów, w szczególności zainteresowanych nowymi technologiami radiokomunikacyjnymi.
c) Prowadzenie działalności szkoleniowej wśród młodzieży i dorosłych oraz propagowanie krótkofalarstwa.
d) Pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof poprzez zapewnienie łączności radiowej przy wykorzystaniu sprzętu należącego do Stowarzyszenia i jego członków.
e) Utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi z kraju i zagranicy.
f) Nawiązanie nowych kontaktów i współpracy; wymiana doświadczeń z podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji, tak w siedzibie stowarzyszenia, jak i poza nią.
b) Koordynowanie pracy użytkowników sieci SP-DMR poprzez nadzór nad przydzielaniem częstotliwości przemienników i numerów identyfikacyjnych użytkowników sieci SP-DMR
c) Instalację nowych przemienników radiowych DMR na terenie kraju z wykorzystaniem posiadanych pozwoleń radiowych. Stały nadzór, kontrolę i konserwację już zainstalowanych urządzeń pracujących w sieci SP-DMR.
d) Wspieranie różnych form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy technicznej oraz umiejętności operatorskich w amatorskiej radiokomunikacji.
e) Podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu popularyzacje idei amatorskiej radiokomunikacji w społeczeństwie

11. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji.

13. Członek ma prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) nieodpłatnego korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach i prezentacjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

14. Członek obowiązany jest do:
a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) terminowo opłacać składki,
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu zaległości w opłacaniu składek, na pisemny uzasadniony wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

17. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków,
b) Przedstawiciel.

18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

20. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.

22. Kadencja Przedstawiciela trwa jeden rok. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością zwykłą głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia,
b) kierowanie pracami Stowarzyszenia,
c) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

24. Zebranie Członków większością zwykłą głosów przy obecności co najmniej połowy osób może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Pobierz Regulamin w formie PDF